+48 509 394 938 customerservice.pl@cin.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY DANYCH, PRYWATNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

CIN spełnia wszystkie obowiązujące wspólnotowe i krajowe normy prawne w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacji.

W zakresie Systemu Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji CIN podejmuje wszelkie działania prowadzące do zapewnienia zgodności z przepisami oraz wykazania lub udowodnienia odpowiedzialności instytucjonalnej w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji wdrażając wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującym systemem prawnym Ochrony Danych.

W tym kontekście CIN zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy i poufności danych osobowych, za przetwarzanie których jest odpowiedzialny, zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych i prywatności. Tak więc, zapewnia zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami poufności i tajności, wymagając tego od wszystkich swoich pracowników lub dostawców, a także zobowiązuje ich do odpowiednich postępowań i wdrażania niezbędnych środków o tym samym stopniu zgodności, zapewniając, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają odpowiednim zobowiązaniom prawnym dotyczącym poufności.

DEFINICJE

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora. Identyfikatory danych osobowych to na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie Danych Osobowych

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Cookies

Cookies to maleńkie porcje informacji, zawierające informację uznaną za istotną, które urządzenia dostępu (komputery, telefony komórkowe, przenośne urządzenia mobilne) zapisują przez przeglądarkę internetową (browser), kiedy dana strona on-line jest odwiedzana przez Klienta lub Użytkownika.

ADMINISTRATOR ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Firma CIN, z siedzibą przy Avenida de Dom Mendo, nr. 831, w mieście Maia, zarejestrowana w Urzędzie Rejestrów handlowych w Maia, pod numerem rejestru Osób Prawnych (spółek handlowych) 500.076.936, o kapitale zakładowym 25.000.000 euro, dalej nazywana CIN, jest a administratorem odpowiedzialnym za strony internetowe www.cin.com oraz aplikacje elektroniczne, dalej zwane kanałami lub aplikacjami, za pomocą których Użytkownicy, Odbiorcy usług lub Klienci mają zdalny dostęp do usług i produktów CIN, które są prezentowane, sprzedawane lub świadczone w dowolnym momencie przez powyższe kanały.
Korzystanie z kanałów lub aplikacji przez dowolnego Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta może wiązać się z wykonywaniem operacji przetwarzania danych osobowych, których ochrona, prywatność i bezpieczeństwo są zapewnione przez CIN, jako administratora odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Ochrony Danych i Prywatności.

W celu skontaktowania się z Gabinetem Ochrony Danych w CIN należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres dpo_privacy@cin.com, przedstawiając sprawę i podając swój adres poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny, lub adres do korespondencji.

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

CIN dokonuje przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do dostarczania informacji i funkcjonowania swoich kanałów, zgodnie z potrzebami użytkowania Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów.
W tym celu, CIN zbiera te dane osobowe:
– bezpośrednio od Użytkowników lub Odbiorców, którzy dostarczają je w celu rejestrowania zamówień lub uzyskiwania informacji;
– bezpośrednio od Klientów, w celu korzystania z tych kanałów lub z usług świadczonych przez CIN, takich jak dostęp, konsultacje, instrukcje, transakcje i inne zapisy związane z korzystaniem z nich.

W szczególności korzystanie lub aktywacja niektórych funkcjonalności kanałów może obejmować przetwarzanie różnych identyfikatorów osobowych bezpośrednich lub pośrednich, takich jak imię i nazwisko, adres, kontakty, adresy urządzeń lub lokalizacja geograficzna, zawsze za wyraźną zgodą Użytkownika, Usługobiorcy lub Klienta.

Dane osobowe gromadzone przez CIN są przetwarzane w sposób skomputeryzowany, w niektórych przypadkach w sposób zautomatyzowany, w przypadku przetwarzania plików lub definicji profilu, a także w zakresie zarządzania relacjami przed zawarciem umowy, stosunkami umownymi lub po zakończeniu umowy z Użytkownikami, Usługobiorcami lub Klientami, zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i wspólnotowymi.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Kategorie i rodzaje przetwarzanych danych osobowych, które mogą, między innymi, okazać się niezbędne i być gromadzone zgodnie z prawem są następujące: imię i nazwisko, numer podatnika, numer identyfikacyjny (PESEL), stan cywilny, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia (s), kod (y) pocztowy, kraj, kod kraju, kontakty telefoniczne, adresy elektroniczne, nazwa firmy, w której dana osoba pracuje, itp.

W każdym przypadku, Użytkownicy, Usługobiorcy lub Klienci będą zawsze informowani o konieczności zbierania takich danych w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności danych kanałów.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie operacje przetwarzania danych są zgodne z podstawowymi zasadami prawnymi w zakresie ochrony danych i prywatności, w szczególności dotyczącymi ich obiegu, zgodności z prawem, lojalności, przejrzystości, celu, minimalizacji, ochrony, dokładności, integralności i poufności, a CIN gwarantuje gotowość do wykazania swojej odpowiedzialności wobec osoby, której dane dotyczą, lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, która posiada uzasadniony interes w tym zakresie.

ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM

Wszystkie czynności przetwarzania danych prowadzone przez CIN mają podstawę prawną, a mianowicie zgodę posiadacza, obowiązku wykonania umowy lub czynności prowadzących do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą, a także konieczność przestrzegania obowiązków prawnych lub wykonania uzasadnionych interesów CIN lub stron trzecich.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w kanałach CIN służą wyłącznie do dostarczania Użytkownikom informacji, do zarządzania danymi osobowymi Usługobiorców niezbędnego do zarządzania relacją lub komunikacją, a także do świadczenia usług zamówionych przez Klientów i, ogólnie rzecz biorąc, do zarządzania relacjami prowadzącymi do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy, wykonania umowy lub po zakończeniu umowy z Użytkownikami lub Klientami.

Gromadzone dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, w celu rozpowszechniania informacji lub w działaniach promocyjnych, a także w działaniach handlowych lub marketingowych, w szczególności w celu promowania działań mających na celu rozpowszechnianie nowych funkcjonalności lub nowych produktów i usług, poprzez bezpośrednią komunikację, zarówno za pomocą korespondencji, poczty elektronicznej, wiadomości lub rozmów telefonicznych lub dowolnej innej formy komunikacji.

Pod warunkiem, że zawsze wcześniej będą przekazane informacje i uzyskana zostanie jednoznaczna zgoda na te ostatnie cele, Użytkownicy lub Klienci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania swoich danych osobowych do innych celów, które wychodzą poza zakres zarządzania relacjami umownymi, mianowicie do celów marketingowych, do wysyłania informacji lub do umieszczania ich na listach lub usługach informacyjnych, i w tym celu powinni wysłać pisemne żądanie do Administratora Ochrony Danych w CIN, zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do celów, które były podstawą ich gromadzenia lub dalszego przetwarzania, i zapewniamy ich zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi archiwizacji.

UŻYWANIE COOKIES

CIN używa cookies na swoich stronach internetowych zgodnie z Polityką Cookies, która znajduje się na www.cin.com.

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Dostarczanie informacji lub świadczenie usług przez CIN swoim Użytkownikom, Odbiorcom usług lub Klientom za pośrednictwem kanałów może wiązać się z korzystaniem z usług firm trzecich, podwykonawców, podmiotów przetwarzających mających siedziby poza Unią Europejską, które świadczą określone usługi, co może oznaczać dostęp tych podmiotów do danych osobowych Użytkowników lub Klientów.

W tych okolicznościach i w razie potrzeby CIN będzie korzystał wyłącznie z podwykonawców, którzy wykażą się posiadaniem odpowiednich gwarancji zastosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie tych danych spełniało wymagania obowiązujących norm i gwarancje te zostaną zawarte w umowie podpisanej między CIN i każdym z tych podmiotów trzecich.

ODBIORCY DANYCH

Za wyjątkiem zobowiązania przestrzegania obowiązków prawnych, w żadnym przypadku nie będą przekazywane dane osobowe Użytkowników, Odbiorców usługi lub Klientów do podmiotów trzecich, które nie są podmiotami podwykonawczymi lub prawowitymi odbiorcami, ani nie będzie żadnej innej komunikacji prowadzonej w celach innych niż powyżej wymienione.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych odbywa się wyłącznie w ramach wypełniania obowiązków prawnych lub gdy zostanie zagwarantowana zgodność z obowiązującymi wspólnotowymi i krajowymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH

Biorąc pod uwagę najbardziej zaawansowane środki techniczne, koszty wdrożenia aplikacji oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych, a także ryzyko, prawdopodobieństwo i wagę zagrożeń dla Użytkowników, Odbiorców usługi lub Klientów, CIN i wszystkie podmioty, które są jej podwykonawcami, stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa proporcjonalnego do ryzyka.

W tym celu wdrożono szereg środków ochrony w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich naruszeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją, przetwarzaniem lub nieuprawnionym dostępem, a także przed wszelkimi innymi formami ich nielegalnego przetwarzania.

Użytkownicy, Usługobiorcy oraz Klienci są odpowiedzialni za dochowanie tajemnicy kodów dostępu, za nieprzekazywanie ich stronom trzecim, szczególnie w przypadku aplikacji komputerowych wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do kanałów, za utrzymywanie i zabezpieczenie urządzeń dostępowych w oraz za stosowanie się do praktyk bezpieczeństwa zalecanych przez producentów i / lub operatorów, w szczególności w zakresie instalacji i aktualizacji niezbędnych aplikacji zabezpieczających, takich jak, między innymi, aplikacje antywirusowe.

W razie konieczności zlecenia podwykonawstwa usług stronom trzecim, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów, podwykonawcy CIN będą zobowiązani do wdrożenia środków i procedur bezpieczeństwa, organizacyjnych oraz technicznych, niezbędnych do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a także do zapobiegania bezprawnemu dostępowi, utracie lub zniszczeniu danych osobowych.

WYKONYWANIE PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownicy, Odbiorcy usług i Klienci CIN mogą, w dowolnym czasie, jako osoby, których dane dotyczą, egzekwować swoje prawa do ochrony danych i prywatności, w szczególności prawa do dostępu, sprostowania, usuwania, przenoszenia, ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania, zgodnie z warunkami i ograniczeniami zawartymi w obowiązujących normach.

Każde żądanie o wykonanie ochrony danych i prawa do prywatności powinno być skierowane na piśmie przez osobę, której te dane dotyczą do inspektora ochrony danych, zgodnie z procedurą i kontaktem opisanym poniżej.

REKLAMACJE, SUGESTIE I POWIADAMIANIE O INCYDENTACH

Użytkownicy, Odbiorcy usług i Klienci CIN mają prawo do składania reklamacji, rejestrując je w Książce Reklamacji lub do wnoszenia skargi do organów nadzorczych, mogą również przedstawiać sugestie poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną skierowaną do Inspektora Ochrony Danych.

Firma CIN wdrożyła system zarządzania incydentami w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Każdy Użytkownik, Odbiorca usługi lub Klient chcący zgłosić przypadek naruszenia danych osobowych, który powoduje, przypadkowo lub bezprawnie zniszczenie, utratę, modyfikację, ujawnienie lub nieuprawniony dostęp, do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub poddawanych jakiemukolwiek przetwarzaniu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia odpowiedniej aktualizacji, rozwoju i ciągłego doskonalenia, CIN może w dowolnym czasie wprowadzić do niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych zmiany uznane za odpowiednie lub konieczne, zapewniając ich publikację w różnych kanałach w celu zagwarantowania ich przejrzystości i powiadomienia o tym Użytkowników, Usługobiorców i Klientów.

JEDNOZNACZNE WYRAŻENIE ZGODY I ZEZWOLENIA

Warunki zawarte w Polityce Ochrony Danych i Prywatności są komplementarne z warunkami i postanowieniami dotyczącymi danych osobowych, przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Korzystania z kanałów CIN.

Bezpłatne, konkretne i świadome udostępnianie danych osobowych przez osobę, której te dane dotyczą oznacza zaznajomienie się przez nią i akceptację niniejszej Polityki i stanowi jednoznaczne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z ustalonymi zasadami.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W celu egzekwowania każdego rodzaju prawa do ochrony danych, prywatności lub bezpieczeństwa informacji lub jakiegokolwiek dowolnego tematu związanego z ochroną danych, prywatnością i bezpieczeństwem informacji, Użytkownicy, Usługobiorcy i Klienci CIN mogą kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail dpo_privacy@cin.com, przedstawiając swoją kwestię i podając adres poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny, lub adres do korespondencji, konieczne do wysłania odpowiedzi.